به یاد عشق های آسمانی

سراپا وسعت دریا گرفتند

همان مردان که در دل جا گرفتند

تمام خاطرات سبزشان ماند

به بام آسمان مأوا گرفتند

به دوش ما چه ماند ای دل که وقتی

خدا را شاهدی تنها گرفتند

چه شد ای دل که در این راه رفته

جواز وصل را بی ما گرفتند؟

مگر مردان غریبی می پسندند؟

غریبانه ره دریا گرفتند

تیر١٣٧۴ / مهری حسینی

 

/ 0 نظر / 15 بازدید