طرح

من
به فتوای دلم
دنبال آب و نان
راه افتادم
باور کنید
برای مقلد گناهی نیست

/ 3 نظر / 21 بازدید
وحید

گناه مقلد ،تقلید است وقتی صاحب خرد و تفکر آفریده شده پی تقلید رفتن از کوری است در هر کس زدن ز بی نوری است

وحید

گناه مقلد ،تقلید است وقتی صاحب خرد و تفکر آفریده شده پی تقلید رفتن از کوری است در هر کس زدن ز بی نوری است

وحید

گناه مقلد ،تقلید است وقتی صاحب خرد و تفکر آفریده شده پی تقلید رفتن از کوری است در هر کس زدن ز بی نوری است سعدی