دست مهتاب

                       ... و سرخی گونه ی صحرا گرفته ست                        شقایق در شقایق پا گرفته ست                        کنار ساحل سبز شهادت                       به ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 5 بازدید

همرنگ دریا

                        چقدر آسایشت را کرده ام سلب                         شکستم بارها احساست ای قلب                         دگر حرف مرا باور نداری                         چگونه اعتمادت را ... ادامه مطلب
/ 73 نظر / 5 بازدید

بهار زندگی

                        بهار زندگی را  زرد  کردند                        چه بد کاری که دل  را سرد  کردند                        به پیش هر دهان بینی دلم را                        به نحوی ماهرانه  ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 5 بازدید

بار گناه

                                                                                                                                                                                            ... و گویا نیست ذرِّه ای ملالی برای مردمان این حوالی چه باید کرد، من هم مثل آنها دلم  را می ... ادامه مطلب
/ 86 نظر / 4 بازدید
مهر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
7 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
دی 87
2 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
بار_سفر
1 پست
دوبیتی
1 پست
کمبوجیه
1 پست
رضا_زاغی
1 پست
فردوسی
2 پست
بار_گناه
1 پست
مهرپرستی
1 پست
طاق_گرا
1 پست
گم_شده
1 پست
قوم_ماد
1 پست
هرکول
1 پست
سردشت
1 پست
3000_کشته
1 پست
خرمشهر
1 پست
کتاب_دا
1 پست
آژدی_هاک
1 پست
آتش
1 پست
یوتاب
1 پست
کاساندان
1 پست
منتظری
1 پست
آشنا
1 پست
شهیدان
1 پست
عطر_خاک
1 پست
شهامت
1 پست
غیرت
1 پست
دشمن
1 پست
هموطن
1 پست
همایش
1 پست
شهید
1 پست
جنگ
1 پست
کابوس
1 پست
فرسوده
1 پست
زن_شرقی
1 پست