زبان فارسی

فکر کردم تا چه اندازه واژه های عربی به فرهنگ فارسی راه یافته و به چه اندازه واژه های فارسی بر واژه های عربی غلبه کرده. واژه های زیادی از عرب به ما تحمیل شده مانند: مبارزه، کلمه، مجاهد، محاکمه، طعام، طعمه، خیلی، غذا و ...

 اما فقط گستردگی آن ها نیست. واژه ای مانند غذا به معنی مدفوع شتر واژه ای عربی است که در فرهنگ ما جا افتاده در حالی که به معنی آن توجهی نداشته ایم و به گفتنش عادت کرده ایم. این در حالی است که مردم خوزستان به جای واژه غذا از  چاشت ( واژه ی اصیل ایرانی) استفاده می کنند. اگر چه واژه های عربی بسیار وارد زبان فارسی شده اما کم نیستند واژه های فارسی که به فرهنگ و زبان عرب راه یافته اند. این گونه که آمده شش هزار واژه ی فارسی به زبان عرب راه یافته است. به عنوان مثال: نیرا واژه ای اوستایی( فارسی باستان) به معنی آاتش به زبان تازی رفته و نار نوشته شده   است.  روزنه واژه ای فارسی است که در عربی روزنج اورده شده است.

/ 1 نظر / 21 بازدید

راست میگید نگذارید واژه انگلیس که بیگانه با دین ما هست وارد نشه نه اینکه تا چند سال دیگه یادمان پریود زبانم فارس بوده است