دائو

از آموزه های بنیادی اندیشه و دین چین است. نقش واژه دائو متشکل از دو جزء است. یکی به معنای سر و دیگری به معنای پا یا راه. بنابر این می توان معنای لغوی دائو را  " آگاهانه رفتن"  یا  "راه اگاهانه" دانست. در فارسی این کلمه را به معنای طریقت هم گرفته اند. البته دائو ترجمه شدنی نیست و این که کلمه ی دائو را به کار می بریم برای تقریب ذهن و شرح اسم است وگرنه " آنچه نامیدنی است، دائو نیست و جاودانه نیست." بنابر آنچه در کتاب دائو دجینگ آمده است، می توان سه معنا برای دائو در نظر گرفت:

١. به معنای طریقت یا راه رسیدن به حقیقت غایی. در این جا، دائو را نمی توان حس کرد و چیزی اسرار آمیز است. تفکر، خیال و کلام را به آن راهی نیست. نه کلام که حتا سکوت نیز نمی تواند آن را به بیان آورد. دائو اساس جهان است. در پس و درون همه چیز هست. دائو را تنها با تاملات عرفانی - تاملاتی که قابل بیان با کلمات نیستند- می توان درک کرد.

٢.به معنای دوم ، دائو طریقت عالم است. یعنی هنجار ضربان نیروی پوینده ی طبیعت و اصل نظم دهنده ی تمام زندگی. ورای  هر چیزی در این عالم هست و در عین حال میان آن ها. قانون و آهنگ و راهبر در سر تا سر طبیعت است. دائو در این صورت جسمانی می شود و به صورت اشیاء جلوه گر می گردد. می توان آن را مادر جهان نامید. قانون ابدی طبیعت که همه ی جهان مطابق آن عمل می کند.

٣. دائو به معنای سوم، راه انسان است. راهی که باید در زندگی اش طبق آن حرکت کند تا با راهی که جهان در آن است، سهیم گردد. دائو در این جا بزرگ ترین فضیلت شمرده می شود که باید به دنبال آن رفت.

/ 30 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مژگان بانو

سلام عزیز دل من [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل] [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل] [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل] [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل] [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل] [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل] [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل] [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل] [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل] [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل] [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل] [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل] [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل] [قلب][بوسه][گل][لبخند][گل][بوسه][گل][قلب][گل]

جای خالی تو

سلام خیلی وقته اینجا نیومدم امیدوارم خوب باشی به روزم

زادمهر پارسی(حسن توکلی رودسری)

برفردوسی بزرگ،پدرآسمانی و ارزشمند اندیشه و زبان و فرهنگ همیشه آسمانی و ارزشمند ایران بزرگ پارسی،همیشه بی کران درود... بابزرگداشت فرهنگ والای بی همتای ایران بزرگ پارسی،درود برشما. ...ما فرزندان ایران و سربازان اندیشه و زبان وفرهنگ والای بی همتای ارزشمند ایران بزرگ پارسی،دست دردست هم و یکپارچه از بی کرانهای ورجاوند(جاویدان)فراورده های ارزشمند ایرانی، تازنده ایم پشتیبانی می کینم. ...با جستاری نو به روزم: درستنویسی رافرهنگ کنیم. ...باسپاس ازبزرگواریها و فرهنگ بزرگ جاودانه ایرانی شما.

مهدی بذرافشان

.•*..*•.ســــــلام دوست عزیز .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. ღღ وبلاگ عشق به روز شد.•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..•. .•*..*•. -.•*..*•. .•*... •*..•.منتـــــظر حضـــــور پر مهـــــرتم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. #############´´مهدی´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*• ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´´´###..•*..*•. .•*..*•.• .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*

زادمهرهمیشه پارسی(:حسن توکلی رودسری)

درودبرشمابانوی بزرگ وشایسته وفرهیخته ایران بزرگ همیشه پارسی. ...باسپاس ازبزرگواریهاودیدگاههای همیشه ارزشمندشما. ...باین کارهای مشتی بی سروپاوخام ونادان نه چیزی ازفردوسی بزرگ کم می شود ونه پیشوای آسمانی ما(:امام رضا)بدنام. ...تادرودی دیگربدرود:[گل]

Eastern eagle

سلام از قبل از دائو میدونستم چین مکتبهای جالبی داره از جمله کنفوسیوس یا همین دائو راستی من بروزم سر بزنید...

زهراعبدی

سلام میلاد مولود کعبه برشما مبارک

وحيد زايري

سلام متاسفانه اكثر مردم با انديشه هاي ساير اديان بيگانه اند و خيلي كودكانه تمامي آنها را بت پرستي و خرافات مي دانند . با يك مطلب در مورد شهيد چمران به روزم .