دامـــــان خــــــدایـــان

      خــــــــدای تـــــــــو  مگـــــــر لات و حُبـــــــــــل بــــود  ســـــراپایـــــت هـمــــــــــه شــــــعر و غـــــــزل بـــود  ســـــــــــزاواری اگــــــــــر احســــــــــاس پاکــــــــــت  بـــه دور کـــــــــــــعبه‌ی دل چــــــــــون ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 87 بازدید
مهر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
7 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
دی 87
2 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
بار_سفر
1 پست
دوبیتی
1 پست
کمبوجیه
1 پست
رضا_زاغی
1 پست
فردوسی
2 پست
بار_گناه
1 پست
مهرپرستی
1 پست
طاق_گرا
1 پست
گم_شده
1 پست
قوم_ماد
1 پست
هرکول
1 پست
سردشت
1 پست
3000_کشته
1 پست
خرمشهر
1 پست
کتاب_دا
1 پست
آژدی_هاک
1 پست
آتش
1 پست
یوتاب
1 پست
کاساندان
1 پست
منتظری
1 پست
آشنا
1 پست
شهیدان
1 پست
عطر_خاک
1 پست
شهامت
1 پست
غیرت
1 پست
دشمن
1 پست
هموطن
1 پست
همایش
1 پست
شهید
1 پست
جنگ
1 پست
کابوس
1 پست
فرسوده
1 پست
زن_شرقی
1 پست