حلبچه / هه له بجه

   
 

     
 
     
 در ١٧ مارس ١٩٨٨ برابر با ٢۶ اسفند ماه ١٣۶۶ حلبچه ( در کردستان عراق) به وسیله ی رژیم عراق طی عملیاتی به نام انفال بمب باران شیمیایی شد و پیرامون ۵٠٠٠ نفر به ویژه کودکان و زنان و سالخوردگان بی دفاع در عرض چند دقیقه کشته شدند. حلبچه آن زمان در اشغال رزمندگان ایرانی و در دست گروه های کرد بود. این اولین و آخرین بمب باران شیمیایی ارتش عراق نبود.بمب باران شیمیایی سردشت ( در کردستان ایران) قبل از بمب باران شیمیایی حلبچه اتفاق افتاد.  لازم است بگویم عوامل شیمیایی از لحاظ طبقه بندی ٨ دسته اند. یکی از آنها عامل شیمیایی" سمی" می باشد  که خود چهار نوع است. ١ -خفه کننده٢ -خون ٣-تاول زا ۴ -اعصاب  که بمب باران حلبچه از نوع گاز خردل( تاولزا) و اعصاب و خفه کننده و بمب باران سردشت از نوع ارگانوفسفر (اعصاب، خردل و تاولزا) بوده است .

   + مهری حسینی - ٤:٢۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٠